Elcom portal

 
 

Záruční opravy

Záruční doba elektronických registračních pokladen (ERP) začíná běžet od data prvního prodeje ERP výrobcem. Délka záruční doby je uvedena v záručním listě ERP. Výrobce poskytuje CSS dodatečnou záruční dobu v trvání 30 dnů.

Centrální servisní středisko při záruční opravě je povinné: zkontrolovat platnost záručního listu, dokladu o koupi, zkontrolovat správnost výrobního čísla. CSS provede záruční opravu výměnou vadné součástky nebo výměnou vadného dílu z doporučené sady náhradních dílů. Servisní středisko vyznačí záruční opravu v záručním listě a vyplní protokol o provedení opravy ERP.

Po provedení záruční opravy CSS doručí výrobci poškozený díl, kopii záručního listu, kopii dokladu o koupi a vyplněný protokol o provedení záruční opravy, a to na vlastní náklady, nebo jiným způsobem, který stanoví výrobce. Výrobce doručí CSS nový nebo opravený náhradní díl na vlastní náklady.

Pokud CSS provede záruční opravu ERP a ve lhůtě do 1 měsíce provede opakovanou opravu téže vady ERP, náklady na doručení poškozeného dílu snáší CSS.

Za realizované záruční opravy zaplatí výrobce CSS částku dle ceníku prováděných záručních oprav, a to na základě měsíční faktury vystavené CSS nejpozději do 7 dnů od ukončení kalendářního měsíce. Splatnost faktury je 30 dní. Součástí faktury je vzájemně odsouhlasen výkaz prací.


Mimozáruční opravy

O kvalifikovaní opravy jako mimozáruční je CSS povinné informovat zákazníka před provedením opravy a vyžádat souhlas s provedením takové opravy.

Ceny pozáručních oprav a další podmínky se řídí interními postupy a pravidly CSS.

V případě, že CSS není schopno provést opravu vadného dílu, výrobce doporučuje

CSS provést výměnu vadného dílu ze sady náhradních dílů. CSS má následně právo odeslat poškozený díl výrobci na opravu za úhradu. Výrobce na základě poruchy fakturuje CSS opravu náhradního dílu nebo celého zařízení. Cena za opravu vychází z platného ceníku služeb a náhradních dílů výrobce.

Novinky e-mailem
Kontakt

ELCOM, spol. s ručením obmedzeným, Prešov

Jesenná 2695/26
080 01 Prešov
Slovenská republika

Technická podpora:

Servisní podpora - Hotline:

+421 51 / 74 64 210

+421 901 713 010

Probíhá přidání produktu do nákupního košíku