ELCOM Cash Registers

 
 
Efox mi zobrazuje chybové hlásenie 0x8101006F (ONLINE)
(Počas práce s tlačiarňou vzniklad interná chyba. Chyba 295)
Vo Vašom prípade je potrebné skontrolovať stav batérie v zariadení, prípadne ju nabiť. Je možné že jej kapacita je nedostatočná alebo je batéria poškodená a je potrebné ju vymeniť.
 
Efox mi zobrazuje chybové hlásenie 0x81012100
Vo Vašom prípade je potrebné vypnúť strihač papiera, kedže ho predpokladám nemáte. DIP SWITCH-E si nastate takto:   D-dole H-hore   DDDDDDDD DDDHDDDD
 
Efox mi zobrazuje chybové hlásenie 0x810D000C
Vo Vašom prípade je potrebné kontaktovať technickú podporu a požiadať o špeciálny patch pre obnovu dát.
 
Efox mi zobrazuje chybové hlásenie 0x81010CF
Vo Vašom prípade je potrebné ukončiť účtenku, uzatvoriť obchodný deň, vykonať uzávierku, vykonat reset printer
 
Efox mi zobrazuje chybové hlásenie 0x8107000A alebo 505
Vo Vašom prípade je potrebné skontrolovať krytku SD karty, prípadne SD kartu.
 
Efox mi zobrazuje chybové hlásenie 0x82010CS
Vo Vašom prípade je potrebné ukončiť účtenku, uzatvoriť obchodný deň, vykonať uzávierku, vykonat reset printer
 
Efox mi zobrazuje chybové hlásenie 0x8201012D
Vo Vašom prípade sa pokúšate vykonať uzávierku aj keď už je po uzávierke.
 
Efox mi zobrazuje chybové hlásenie 0x8101006A
Vo Vašom prípade sa pokúšate vykonať úhradu faktúry na nefaktúrovom FW.
 
Efox mi zobrazuje chybové hlásenie -307
Chyba -307 znamená to, že počítač (server) nedostal korektnú odpoveď na  paket na linkovej vrstve ani po niekoľkých opakovaniach. Teda  pravdepodobne čas trvania prenosu dát medzi serverom a EFox-om je veľmi  dlhý. Ak nechcete používať nastavenia komunikačnej knižnice na zmenu  parametrov komunikácie je jediná možnosť. Vylepšiť "PING" spojenia tak,  aby bola odozva pod 20 ms.V opačnom prípade je potrebné korektne  nastaviť "link_transfer_time" (ak je prenos bezpečný a bez chýb). Ak je  prenos rušený a pakety linkovej vrstvy musia byť často opakované je  potrebné nastaviť aj "extend_response_time". Nastavenie "next_cmd_time"  by sa malo používať len v opodstatnených prípadoch (napr. skrátiť  čas pre krátky duplikát, alebo predĺžiť čas pre dlhú tlač zo žurnálu,  alebo iné prípady, kde je veľký rozptyl času trvania vykonávania príkazu). 
 
Pri používaní programu Euro2A sa mi zobrazuje chybové hlásenie VER_1.01.01_F
Vo Vašom prípade je potrebné stiahnuť najnovšiu verziu Euro2A z našej stránky www.elcom.eu
 
Na displeji pokladnice sa mi zobrazuje chybové hlásenie 810BFFFF
Vo Vašom prípade, ste pri zadávaní rozsahu tlače intervalovej uzávierky nezadali roky. Zadali ste iba deň a mesiac. napr. 0510 a nie 051011 .  Pre vyriešenie Vašej situácie vykonajte nasledovné kroky:  1 - Vypnite pokladnicu. 2 - Pri zapínaní sa pokladnica bude pokúšať uzávierku dotlačiť. 3 - V tomto momente zdvihnite tlačovú hlavu. 4 - Pokladnica zahlási zdvihnutá hlava. 5 - Založte tlačovú hlavu naspäť. 5 - Potvrďte klávesou Total.  Pokladnica následne dotlačí uzávierku. 
Na displeji pokladnice sa mi zobrazuje text : Pokračuj v predaji
v stave kedy, pokladnica hlási "Pokračuj v predaji" stlačte MEDZISÚČET,  následne tlačidlo pre STORNO(RF) a znovu MEDZISÚČET. Týmto dojde k anulácií  rozpracovanej účtenky. Následne vykonajte požadovanú dennú uzávierku  a po jej vykonaní už je možné znova používať pokladnicu.
 
Platba cudzou menou na pokladnici Euro-50T/TE Mini, Cash a Euro-150 Flexy
Na Slovensku je potrebné všetky platby realizovať v mene EURO. Postup pre Vás.  Nastavte si vedľajšiu menu na aktuálny kurz. Tento krok sa dá vykonať iba po dennej Z uzávierke  napr. Maďarske forinty si prepočítajte podľa kurzu na Euro menu. V pokladnici si zvoľte funkciu faktúry a stlačte TL Zadajte číslo faktúry a  stlačte TL Zadajte sumu na úhradu v Eurách a stlačte TL Stlačte tlacidlo PRICE (prepočíta sa Vám suma na základe kurzu) Stlačte TL
 
Rozdelenie platieb pre pokladnice Euro-50T/TE Mini, Cash, Euro-150 Flexy
Pokladnica Euro-50T/TE Mini. Pre zistenie rozdelenia platieb za mesiac je potrebné vykonať uzávierku zásuvky v Z rezime raz za mesiac. Pri vykonaní Z uzávierky zásuvky sa počítadla zásuvky znulujú. Pri vykonaní uzávierky zásuvky v X rezime sa počítadla nenulujú ale inkrementuúu (vzrastajú) 
 
Rozdelenie platieb pre Efox
Co sa týka fiškálnej tlačiarne EFox tak je potrebné aby ste mali najnovšňi FW 3.081a a vyšší, a mali aktívne property PaymentsRegistration vo Vašom ekonomickom programe, aby sa Vám platby rozdeľovali. Vývojári by to mali vediet. To znamená, že počítadla rozdelenia platieb v EFox-e sa dajú vytlačiť jedine ak to Vaša aplikácia podporuje, čiže ekonomický SW.
 
Hromadná úprava v Euro2A
V prípade, že chcete naprogramovať väčší rozsah PLU jedným, rovnakým, parametrom  (napríklad daňová hladina, alebo tovarová skupina), nastavte parameter, ktorý chcete  meniť na požadovanú hodnotu a stlačte pravé tlačidlo myšky nad nastaveným parametrom.  Následne sa zobrazí dialóg, kde môžete zadať rozsah PLU, pre ktoré sa mňa aplikovať toto nastavenie. Tento postup funguje nezávisle na type pokladnice.  Upozorňujeme, že hromadné programovanie parametra nefunguje na čiarové kódy. 
 
Ako zistím verziu SW pre Euro pokladnice.
V režime P zadajte číselnú kombináciu "800" a stlačte "násobiť".  Štvormiestne číslo vytlačené na pokladničnom doklade nám prosím zašlite na info@elcom.eu.
 
Inštalácia ECR.dll pre pokladnice Euro-50T/TE Mini, Cash a Euro-150 Flexy
Pre komunikáciu s pokladnicami Euro-50 a Euro-150 pomocou komunikačnej  knižnice ECR.dll je potrebné v systéme nainštalovať komunikačnú knižnicu  Elcomm.dll. Postup inštalácie je pri samotnej knižnici, ako aj v balíku  (neinštalačnom balíku) komunikačnej knižnice ECR.dll.
 
Odporúčané nastavenia pre zariadenie JoDo
Odporúčame si zariadenie JoDo nastaviť takto:   - Automatické sťahovanie žurnálu zariadením JODO po ukončení účtenky - Nie - Automatické sťahovanie žurnálu zariadením JODO po uzávierke - Áno - Automatické sťahovanie žurnálu po zaplnení 90% zariadením JODO - Áno   čiže v 1 rozšírenom príznaku údaje 011
 
Odporúčané nastavenia rozlíšenia GRAFICKÉ LOGO
- EFox: 512 x 512 (horné aj dolné logo), formát .bmp, 1-24 bit
- Euro: 360 x 240 (horné aj dolné logo), formát .bmp, 1-24 bit
 
Účtovanie v cudzej mene
Na Slovensku je potrebné všetky platby realizovať v mene EURO. Nastavte si vedľajšiu menu na aktuálny kurz. Tento krok sa dá vykonať iba po dennej Z uzávierke  Maďarske forinty si prepočítajte podla kurzu na Euro menu. V pokladnici si zvoľte funkciu faktúry a stlačte TL Zadajte číslo faktúry a  stlačte TL Zadajte sumu na úhradu v Eurách a stlačte TL Stlačte tlačidlo PRICE (prepočíta sa Vám suma na základe kurzu) Stlačte TL
 
Ako si nastavím funkčné texty na pokladnici Euro-50T/TE Mini, Cash a Euro-150 Flexy?
Odporúčame Vám isť do P režimu / Funkčne texty / (Vypísať " Sériové číslo ") Následne ak priamo v R režime zadáte napr. 123456789 a stlačte spolu (Shift + šípka doľava) vypíše sa Vám text: Sériové číslo 123456789 Teraz stlačte napr. 5 + PLU a predajte tovar. Na bločku sa Vám vytlačia informácie o predaji a na spodnej strane sa Vám Vytlačí text: Sériové číslo 123456789  Pozor: môžete použiť iba číslice (nie písmena a iné znaky ak máte verziu protokolu nižšiu ako 1.01.02)
 
Hromadná úprava v programe Euro2A
V prípade, že chcete naprogramovať väčší rozsah PLU jedným, rovnakým, parametrom  (napríklad daňová hladina, alebo tovarová skupina), nastavte parameter, ktorý chcete  meniť na požadovanú hodnotu a stlačte pravé tlačidlo myšky nad nastaveným parametrom.  Následne sa zobrazí dialóg, kde môžete zadať rozsah PLU, pre ktoré sa má aplikovať toto nastavenie. Tento postup funguje nezávisle na type pokladnice.  Upozorňujeme, ze hromadne programovanie parametra nefunguje na čiarové kódy. 
 
EXPORT PLU zo staršej Euro pokladnice do nových Euro 50 a Euro 150.
Pre export tovarových položiek zo staršej pokladnice Euro (1000,2000,100,200,500,2100) je potrebné mať otvorený program Euro2a, mať načítané tovarové položky z pokladnice. Vykonajte EXPORT PLU s uložením na disk v PC, pričom format pre uloženie bude .edf  a nie .csv. Následne si otvorte projekt pre nový typ pokladnice a v tovarových položkách zvoľte IMPORT PLU, kde načítate uložené PLU zo staršej pokladnice .edf súbor.
 
Ako si nastavím popisné PLU na pokladnici Euro-50T/TE Mini, Cash a Euro-150 Flexy?
1- Pokladnicu prepnite do Hlavného menu stláčaním klávesu (MENU) a šípkami prejdite na menu P-režim.     Následne potvrďte voľbu tlačidlom TOTAL (CELKOM). Na displeji sa objaví: TOVAROVÉ POLOŽKY. 2- Stlačte tlačidlo TOTAL (CELKOM).  3- Šípkami sa pohybujete po jednotlivých parametroch ako napr. Cena, názov, č. kód ... 4- Pri možnosti PLU - prízn. stlačte tlačidlo TOTAL (CELKOM).  5- Šípkami prejdite na možnosť PLU - popisné a šípkou DOLE zvoľte "áno" 6- Potvrďte Vašu voľbu stlačením tlačidla TOTAL (CELKOM).   UPOZORNENIE: Popisnú položku nemožno predať samostatne, ale iba ako prilinkovanú k hlavnej tovarovej položke. To znamená, že je ho potrebné nalinkovať k inému PLU.  Návod je pobobný, len pri inom PLU si zvolíte PLU-link a priradite si k nemu to Vaše popisné PLU.
 
Výpočet dane na uzávierkach
Daň sa nevypočítava z celkových obratov (označených na uzávierke popisom "ZDAN.")  na konci dna, ale spočítava sa z vykázaných daní z každej predajnej účtenky tohoto dňa.  Práve preto mávate pri prepočte rozdiely.   Rozhodujúce pre Vás je to, že je potrebné vykazovať daň uvedenú na uzávierke,  hoci pri prepočte nemusí sedieť s uvedeným základom dane.  Podobne to platí pre mesačnú uzávierku, kde sa majú jednotlive dane spočítať z daní vykazovaných na jednotlivých denných uzávierkach. (Vyjadrenie Ministerstva financií TU)
 
Timeout na Efox
Vo vstupnom súbore programu eFoxProg pred príkaz, ktorý  spôsobuje uplynutie timeoutu vsuňte riadok ktorým sa pre tento jeden príkaz zmení timeout.   Príklad (súbor „in.txt“): :next_cmd_time 30000 printRecTotal 1 1 Hotovost   Tieto informácie sú dostupné v EFoxProg_popis.pdf na poslednes siedmej strane.
 
Pri pokladnici Euro-200T/TE je stále prerušená tlač uzávierky, ktorá sa stále opakuje.
Pokladnica čerpá energiu zo siete ale aj zo záložnej batérie. V tomto prípade je potrebné vymeniť záložnú batériu za novú.
 
Je naprogramovaná položka PLU, ale pokladnica pri účtovaní hlási „PLU je neaktívne“. 
Skontrolujte prvý príznak PLU, položku "Možnosť predaja", či nie je nastavená na hodnotu "0".  Ak je nastavená na hodnotu "0" nie je možný predaj tejto položky (nastavené hodnoty by mali byť 1, 2 prip. 3).
 
Efox mi zobrazuje chybové hlásenie -301
Popis: -301: Vypršal čas pri prijímaní odpovede. Odpoveď od FP nedošla v určenom čase.  To znamena v skratke timeout.  Riesenie:  Vo vstupnom súbore programu eFoxProg pred prikaz, ktory sposobuje uplynutie  timeoutu vsunte riadok ktorým sa pre tento jeden príkaz zmení timeout.  Príklad (súbor „in.txt“): :next_cmd_time 30000 printRecTotal 1 1 Hotovost  Tieto informácie sú dostupné v EFoxProg_popis.pdf na poslednej siedmej strane.
 
Inštalácia knižníc s programom Euro2a
Počas inštalácie programu Euro2a sa taktiež inštaluje knihovňa Elcomm.dll, pričom podstatná je jeho registrácia vo Windows napríklad:
"C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\RegAsm.exe" "C:\Program Files (x86)\Elcom\Euro2A\Elcomm.dll" /codebase
Pokiaľ sa potom program Euro2a odinštaluje, ale ponechajú sa tieto knižnice, tak všetko bude naďalej funkčné. Teda ECR.dll nutne potrebuje k chodu tiež registrovanú knižnicu Elcomm.dll cez RegAsm (Elcomm.dll môže byť umiestnený aj na inom mieste, no samozrejme sa musí pri registrácii upraviť  cesta k tejto knižnici).
 
 

Problémy pri nahrávaní autentifikačných údajov.

V nasledujúcej časti sú popísané identifikované problémy pri nahrávaní Autentifikačných údajov do pokladníc a tlačiarní Elcom.

Chyba: CHDÚ zablokované
Príčina:  Heslo k certifikátu obsahuje diakritiku.
Riešenie:  Je vygenerovať nový certifikát s heslom bez diakritiky.

Chyba: Certifikát ešte nezačal platiť
Príčina:  Zlý dátum a čas v ORP.
Riešenie: Nastaviť správny dátum a čas
 

Chyba: Doklad zamietnutý serverom - kód chyby "-10"
Príčina:  Pri manipulácii s autentifikačnými údajmi došlo ku zmene kódovej stránky.
Riešenie: Znova stiahnuť certifikát z ekasa zóny FS (pozor na heslo) – iba kopírovať, neotvárať súbor
 

Chyba: Interná chyba CHDÚ 0x81140103
 

Príčina: 

a) zlý kód pokladnice (IU a AU netvoria pár)

  b) v ORP je veľa neodoslaných dokladov (kontrola cez X režim > správa neodoslaných dokladov)

c) premenovaný .xml súbor certifikátu (napr. "Certifikát pokladnica 001" ;obsahuje medzery a diakritiku)
 

Riešenie:

a) skontrolovať kód pokladnice v IU a AU, následne nahrať správny certifikát

 b) odoslať neodoslané účtenky

c) nahrať neupravený certifikát

 

Chyba: Doklad zamietnutý serverom - kód chyby "-13"
Príčina:  Neplatný certifikát.
Riešenie: Stiahnuť a nahrať platný certifikát (autentifikačné údaje) z eKasa zóny FS

Chyba: Nie je možné pripojiť sa na AP CHDU
Príčina:  V PC vidím sieť vytvorenú CHDU, ale nedá sa na túto sieť pripojiť.
Riešenie: a) Vymazať sieť zo zoznamu Wifi sietí a následne sa pripojiť s pôvodným heslom

                 b) Vymazať sieť zo zoznamu Wifi sietí, Reset hesla AP a pripojiť sa pomocou nového hesla

                 c) Pripojiť sa pomocou iného zariadenia, alebo iného internetového prehliadača

 

Dokumenty na stiahnutie

Novinky e-mailom
Prebieha pridanie produktu do nákupného košíka