Operačný program Výskum a vývoj


Spoločnosť ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov je spoluriešiteľom projektu "Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách", kód ITMS: 26220220155. Daný projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a Vývoj a jeho hlavným partnerom je Technická univerzita v Košiciach. Obdobie realizácie projektu je od 09/2011 do 12/2014.

 Dokumenty na stiahnutie:

  • Záznam z prieskumu trhu 
  • Prieskum trhu podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25_2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov