Zvýšenie konkurencieschopnosti

Spoločnosť ELCOM bola realizátorom projektu pod názvom „Zvýšenie konkurencieschopnosti produktov spoločnosti ELCOM, s.r.o., Prešov prostredníctvom priemyselného výskumu." Účelom projektu bolo prostredníctvom priemyselného výskumu a inovácií zvýšiť konkurencieschopnosť výrobkov spoločnosti. Projekt, ktorý bol realizovaný v termíne od mája 2010 do apríla 2013 bol podporený v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Miesto realizácie projektu:

​NUTS 2 Východné Slovensko


Názov a stručný opis projektu:

​Zvýšenie konkurencieschopnosti produktov spoločnosti ELCOM, s.r.o., Prešov prostredníctvom priemyselného výskumu. Spoločnosť ELCOM, s.r.o., Prešov investovaním do strategických inovácii v tomto projekte zabezpečila vyššiu efektívnosť výroby a technologickú úroveň svojich produktov. Spolu so zvýšením efektivity a kvality vývoja a skrátením doby prístupu nových inovatívnych produktov na trh zvýšila spoločnosť svoje príležitosti na uplatnenie sa na slovenskom a zahraničnom trhu.


Moderným konštrukčným prístupom a inovatívnou hardvérovou architektúrou sa ELCOM posunul medzi spoločnosti, ktoré sú schopné rýchlo inovovať svoje produkty pri nízkych nákladoch, zabezpečovať vysokú výkonnosť, atraktívny a funkčný dizajn produktov postavený na základe požiadaviek zákazníkov.


Názov a sídlo prijímateľa:

ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov


Dátum začatia a ukončenia realizácie projektu:

05/2010 - 04/2013


Názov riadiaceho orgánu:

Operačný program 2510002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast


http://www.siea.sk


Výška poskytnutého príspevku:

325 056 €